+359 888 789 269

Гаранция

Гаранция В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера моля веднага се обадете на тел. 02/971 47 07. Условията по рекламация на закупени продукти от магазина са описани по-долу. Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с оригинална гаранционна карта,в която са упоменати: • адрес и телефон на оторизираните сервизи • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители • гаранционен срок на закупената стока С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, "dreamon.bg" не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя руга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес. За всички продукти в магазинa важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква касова бележка или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията. Клиентът е длъжен като съвестен гражданин да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката. Условия за връщане на закупена стока Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. "dreamon.bg" е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат. В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор. В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката "dreamon.bg" възстановява сумата по стойността на продукта в законно установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента. Отказ от поръчка Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия: • доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. • цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена. • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 7 дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия "dreamon.bg" си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. • В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката "dreamon.bg" възстановява сумата по стойността на продукта в законно установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента. • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация Рекламация • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете на тел. 02/971 47 07. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на "dreamon.bg" и му се изпраща верния за сметка на "dreamon.bg". • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект, както и за стоки, чието несъответствие се дължи от материали предоставени от клиента. Best replica designer handbags for women in uk. • Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел. 02/971 47 07 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. • В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. • При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт в зависимост от гаранционните условия на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента. • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея. Обслужване на рекламации Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу. • Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Формулярът е за стоки, които по принцип нямат гаранционен срок от производителя. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази 7 /седем/ дневния срок от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента. • След получаване на формуляра "dreamon.bg" връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. "dreamon.bg" си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента. • В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация "dreamon.bg" уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата. • За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законно установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация. Shop high end replica designer handbags online. • След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, "dreamon.bg" уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията: 1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка 2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност 3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт "dreamon.bg" възстановява стойността на клиента в законно установения ред. • При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол "dreamon.bg" уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът уведомява "dreamon.bg" по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка. • Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си "dreamon.bg" запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател. Гаранцията отпада в случай на: • Повреди причина, за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация. • Опит за ремонт от страна на клиента.С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина.